Οι κύριοι μέτοχοι
...της ΣΕΛΟΝΤΑ

Μετοχική Σύνθεση


Οι κύριοι μέτοχοι της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 31/03/2017 παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

Μέτοχος % Συνολικών
Μετοχών
Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 32,92%
Alpha Bank Α.Ε. 21,97%
Eurobank Ergasias A.E 13,29%
Eθνική Τράπεζα της Ελλάδος 11,44%
Λοιποί Μέτοχοι 20,38%
ΣΥΝΟΛΟ 100,00%