Επαναληπτική Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση
...των μετόχων της Σελόντα το 2014

Επαναληπτική Έκτακτη Γενική...