Τακτική Γενική Συνέλευση
...των μετόχων της Σελόντα το 2015

Τακτική Γενική Συνέλευση