Τακτική Γενική Συνέλευση
...των μετόχων της Σελόντα το 2014

Τακτική Γενική Συνέλευση