Η Σελόντα
...παράγει γόνο και φρέσκο ψάρι

Προϊόντα

Η Εταιρεία παράγει γόνο και φρέσκο ψάρι.

Τα είδη που αναπαράγονται και εκτρέφονται από τη Σελόντα συναντώνται στο φυσικό περιβάλλον των πεντακάθαρων ελληνικών θαλασσών και διακρίνονται για τη μεγάλη γευστική και θρεπτική τους αξία. Τον μεγαλύτερο όγκο παραγωγής κατέχει η
τσιπούρα και το λαβράκι, ακολουθούν νέα είδη που αυξάνουν το ποσοστό συμμετοχής τους στην παραγωγή, το φαγκρί, η χιόνα (ή μυτάκι), και ο κρανιός.