Τακτική Γενική Συνέλευση
...των μετόχων της Σελόντα το 2016

Τακτική Γενική Συνέλευση