Η περιβαλλοντική προστασία
...είναι άμεσα συνυφασμένη με την ύπαρξή μας

Φυσικό Περιβάλλον

Η περιβαλλοντική προστασία είναι άμεσα συνυφασμένη με τη δραστηριότητά μας και βαθιά ριζωμένη στην εταιρική μας κουλτούρα, καθώς η ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί ίσως τη μοναδική ανθρώπινη βιομηχανική δραστηριότητα που εξαρτάται τόσο άμεσα από το θαλάσσιο περιβάλλον, αφού τα προϊόντα μας ζουν και αναπτύσσονται μέσα σε αυτό.

Έτσι, για να συνεχίσει η εταιρεία μας να υπάρχει στο μέλλον, οφείλει πρωτίστως η ίδια να σέβεται και να διαφυλάττει την ισορροπία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό άλλωστε, οι μονάδες εκτροφής εγκαθίστανται πάντα σε περιοχές με μεγάλα βάθη και έντονα ρεύματα, προκειμένου να επιτυγχάνεται η ταχύτερη μετουσίωση των οργανικών υλών.

Στόχος μας στη Σελόντα είναι να ελαχιστοποιούμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της δραστηριότητάς μας και να λειτουργούμε σε πλήρη αρμονία με το περιβάλλον, μέρος του οποίου είμαστε κι εμείς και χωρίς το οποίο δεν μπορούμε να υπάρξουμε.

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα, για το λόγο αυτό προβαίνουμε στις παρακάτω ενέργειες:
  • Η εταιρεία μας συμμορφώνεται πλήρως με την περιβαλλοντική νομοθεσία και δεσμεύεται να διατηρεί την ποιότητα και να αποτρέπει με κάθε τρόπο την μόλυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος που περιβάλλει τις εγκαταστάσεις της.

  • Οι περιβαλλοντικές μελέτες μας εγγυώνται ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην υπάρχει επιβάρυνση του οικοσυστήματος από τη δραστηριότητα των μονάδων μας.

  • Οι μονάδες μας λειτουργούν με γνώμονα τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος. Είμαστε πιστοποιημένοι με ISO 14001 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Environmental Management System), το οποίο παρέχει σύστημα εντοπισμού, αξιολόγησης και ελέγχου των ενεργειών της εταιρείας που έχουν επίδραση και αντίτυπο στο περιβάλλον.