Στρατηγική μας
...αποτελεί η προσέλκυση, η ανάπτυξη, η ανταμοιβή και η διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού

Ανθρώπινο Δυναμικό

O Όμιλος Σελόντα επιτυγχάνει τους στόχους του δίνοντας έμφαση στην απασχόληση άριστα καταρτισμένου επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού υψηλής τεχνογνωσίας, τόσο στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών όσο και στους τομείς της διοίκησης των επιχειρήσεων, χρηματοικονομικών, και πληροφορικής, καθώς και εργατοτεχνικού προσωπικού. Στρατηγική μας αποτελεί η προσέλκυση, η ανάπτυξη, η ανταμοιβή και η διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού.

Βασιζόμαστε σε άτομα ευέλικτα με ικανότητες και διάθεση για υψηλά επιτεύγματα με μεγάλο βαθμό υπευθυνότητας και αυτονομίας που να είναι ικανά να αναπτύσσουν τον οργανισμό, προσανατολισμένα με σαφήνεια προς το όραμα του Oμίλου. Το εργασιακό κλίμα στη Σελόντα αντανακλά την επιτυχημένη πορεία της.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δομή και κατάρτιση του ανθρωπίνου δυναμικού ακολουθείστε τις παρακάτω συνδέσεις: