Βασικά σημεία του προγράμματος αειφόρους ανάπτυξης της Σελόντα

Σύνοψη

Στα πλαίσια του προγράμματος αειφορίας της Σελόντα, βασικός μας στόχος μας είναι η διαρκής βελτίωση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων των τοπικών κοινωνιών στα πλαίσια των οποίων δραστηριοποιούμαστε. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Σελόντα προβαίνει σε μια σειρά ενεργειών, οι οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω:
 

Αυξημένη χρήση εναλλακτικών πρώτων υλών στις ιχθυοτροφές
  • H Σελόντα έχει σταδιακά αντικαταστήσει στις ιχθυοτροφές της τα ιχθυέλαια από ψάρια αλιείας με ιχθυέλαια από σολομό ιχθυοκαλλιέργειας, με σκοπό να μειωθεί η επιβάρυνση των ιχθυοαποθεμάτων των θαλασσών μας, διατηρώντας παράλληλα το ίδιο υψηλό επίπεδο σε ω-3.

  • Στα πλαίσια αυτά, η εταιρεία μας συμμετείχε στο ερευνητικό πρόγραμμα Aquamax, ο στόχος του οποίου ήταν η αξιολόγηση της χρήσης ιχθυοτροφών με χαμηλότερη επιβάρυνση πρώτων υλών θαλάσσιας προέλευσης, διατηρώντας τα υψηλά επίπεδα σε ω-3 πολυακόρεστα λιπαρά στην τσιπούρα ιχθυοκαλλιέργειας.

Προγράμματα ανακύκλωσης στις μονάδες εκτροφής και συσκευασίας/μεταποίησης
Η Σελόντα διατηρεί στενή συνεργασία με εταιρείες του κλάδου συσκευασίας και μεταποίησης προϊόντων με σκοπό να επιτυγχάνουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα ανακύκλωσης σε όλες τις εγκαταστάσεις μας. Πιο συγκεκριμένα προωθούμε:
  • Την ανακύκλωση των μη χρησιμοποιημένων κιβωτίων φελιζόλ και ξύλινων υλικών (π.χ. παλέτες) από τις μονάδες συσκευασίας/μεταποίησης σε συνεργασία με όλους τους προμηθευτές μας.

  • Τη συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) για την ανακύκλωση των κιβωτίων φελιζόλ που δεν χρησιμοποιούνται στα συσκευαστήριά μας.

  • Ανακύκλωση των λιπαντικών που χρησιμοποιούνται στα σκάφη και τα οχήματά μας σε συνεργασία με την εταιρεία Ελληνική Τεχνολογία Περιβάλλοντος (ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ.).

  • Συνεργασία με διαφορετικές κατά τόπου εταιρείες για την ανακύκλωση πλαστικών υλικών.

Συμβολή στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών
  • Συμβάλουμε θετικά στην οικονομική ανάπτυξη και την αναβάθμιση των περιοχών όπου βρίσκονται εγκατεστημένες οι μονάδες παραγωγής μας, μέσα από μια σειρά επενδυτικών προγραμμάτων. Στη διάρκεια των τριών δεκαετιών παρουσίας της εταιρείας μας στην Κορινθία και την Αργολίδα, για παράδειγμα, η Σελόντα έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις συνολικής αξίας 23 εκατομμυρίων ευρώ.

  • Προσφέρουμε μόνιμη απασχόληση σε περίπου 1.150 άτομα, κυρίως σε απομονωμένες περιοχές της ελληνικής περιφέρειας. Ενισχύουμε εμπράκτως την ελληνική ύπαιθρο, δίνουμε προτεραιότητα στην προσφορά εργασίας σε ανθρώπους των τοπικών κοινωνιών όπου διατηρούμε μονάδες παραγωγής και συσκευαστήρια.

  • Με χορηγίες και δωρεές η Σελόντα συμβάλλει στην κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.