Η Σελόντα έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει πρόγραμμα HACCP
...που αποτελεί βασικό στοιχείο του
Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Ασφάλεια Τροφίμων

Η Σελόντα από το 1996 έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί στα πλαίσια συστήματος HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), το οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο του πιστοποιημένου κατά ISO 22000 Συστήματος Διαχείρισης για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Το πρόγραμμα HACCP της Σελόντα προσδιορίζει τα σημεία επικινδυνότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγής - εκτροφή, συσκευασία, αποθήκευση - τα οποία παρακολουθούνται καθημερινά με σειρά δειγματοληπτικών ελέγχων και αναλύσεων. Η τήρηση των διαδικασιών ελέγχεται βάσει αυστηρού προγράμματος επιθεωρήσεων και όποτε κρίνεται απαραίτητο σχεδιάζονται και εφαρμόζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες.

Το Σύστημα Διαχείρισης για την Ασφάλεια των Τροφίμων που λειτουργεί κατά ISO 22000, επιθεωρείται κατά τακτά χρονικά διαστήματα από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και πιστοποιεί ότι η Σελόντα εφαρμόζει καλές πρακτικές υγιεινής (Good Hygiene Practices – GHP) και καλές πρακτικές παραγωγής (Good Manufacturing Practices – GMP).