Βασικά οικονομικά μεγέθη
της Σελόντα
...σε ετήσια βάση από το 2009 μέχρι σήμερα

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία

 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ

 

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

148.690.787

135.670.491

132.849.901

133.720.096

128.704.649

118.990.208

136.002.813

EBIDTA
Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

11.584.665 19.118.632 -40.601.781 14.397.022

-19.775.681

18.223.336

18.657.680

EBIDTA % ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

7,79% 14,09% -30,56% 10,77%

-15,37%

15,31%

13,72%

EBT
Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων

-10.350.178

5.591.198

-64.947.238

-9.231.763

-52.096.674

1.760.043

3.614.540

EAT
Κέρδη μετά φόρων

-11.507.187

6.271.142

-65.811.040

-13.063.848

-46.257.036

674.533

1.518.218

EAT % ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

-7,70%

4,62%

-49,54%

-9,77%

-35,94%

0,57%

1,12%

EATAM
Κέρδη (Ζημιές) μετά από φόρους και δικαιωμάτων

-12.659.145

4.783.591

-66.011.845

-11.004.111

-37.396.688

706.323

156.596