Βασικά οικονομικά μεγέθη
της Σελόντα
...σε ετήσια βάση από το 2010 μέχρι και το 2016

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία

 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ

 

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

167.522.062

148.690.787

135.670.491

132.849.901

133.720.096

128.704.649

118.990.208

EBIDTA
Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

19.378.212 11.584.665 19.118.632 -40.601.781 14.397.022

-19.775.681

18.223.336

EBIDTA % ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

11,60% 7,79% 14,09% -30,56% 10,77%

-15,37%

15,31%

EBT
Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων

7.002.203

-10.350.178

5.591.198

-64.947.238

-9.231.763

-52.096.674

1.760.043

EAT
Κέρδη μετά φόρων

2.417.085

-11.507.187

6.271.142

-65.811.040

-13.063.848

-46.257.036

674.533

EAT % ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1,40%

-7,70%

4,62%

-49,54%

-9,77%

-35,94%

0,57%

EATAM
Κέρδη (Ζημιές) μετά από φόρους και δικαιωμάτων

1.820.172

-12.659.145

4.783.591

-66.011.845

-11.004.111

-37.396.688

706.323