Έκτακτη Γενική Συνέλευση
...των μετόχων της Σελόντα το 2014

Εκτακτη Γενική Συνέλευση