Γενικές Συνελεύσεις
...των μετόχων της Σελόντα το 2018

2018