Παύση της ισχύος του μνημονίου συμφωνίας για τη συγχώνευση με την
Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες
Ανακοίνωση 21.01.14

Νέα και Ανακοινώσεις

Σύμφωνα με τις εφαρμοστές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και σε συνέχεια των από 12.09.2013 και 17.10.2013 ανακοινώσεων της ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. (στο εξής η «Εταιρεία») ως προς τις εξελίξεις στη διαδικασία της εξαγγελθείσας συγχώνευσης της Εταιρείας με την εταιρεία «ΔΙΑΣ ΙΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε., η Εταιρεία γνωστοποιεί την παύση της ισχύος του από 04.04.2013 μνημονίου συμφωνίας (memorandum of understanding) μεταξύ των δύο εταιρειών αναφορικά με την εν λόγω συγχώνευση.