Αλλαγή Σύνθεσης του
Διοικητικού Συμβουλίου της Σελόντα
Ανακοίνωση 01.10.2014

Νέα και Ανακοινώσεις

Σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, καθώς και του Κανονισμού του ΧΑ, σας γνωστοποιούμε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Σελόντα ΑΕ, που συνήλθε την 11.09.2014, εξέλεξε νέο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε ως ανεξάρτητα μέλη, σύμφωνα με τον ν.3016/2002, όπως ισχύει, τους κ.κ.  Αλλαγιάννη Παναγιώτη, Μιχαήλ Κόκκινο, Αδαμαντίνη Λάζαρη και Αθανάσιο Σκορδά.

Κατόπιν τούτων το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την συνεδρίασή του της 01.10.2014 ως ακολούθως:

  1. Γεώργιος Αντύπας του Βασιλείου, Πρόεδρος του Δ.Σ.– Μη Εκτελεστικό Μέλος
  2. Ιωάννης Στεφανής του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό Μέλος
  3. Ιωάννης Ανδριανόπουλος του Παναγιώτη, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
  4. Παναγιώτης Αλλαγιάννης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος
  5. Μιχαήλ Κόκκινος του Αλεξάνδρου, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος
  6. Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος
  7. Αθανάσιος Σκορδάς του Ιωάννη, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος

H θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι 5ετής, ήτοι λήγει εντός του Α΄ εξαμήνου του έτους  2019.