Έκτακτη Γενική Συνέλευση
…των μετόχων της Σελόντα το 2019

Έκτακτη Γενική Συνέλευση