Έκτακτη Γενική Συνέλευση
…των μετόχων της Σελόντα το 2018

Έκτακτη Γενική Συνέλευση