Τακτική Γενική Συνέλευση
...των μετόχων της Σελόντα 2018

Τακτική Γενική Συνέλευση