Τακτική Γενική Συνέλευση
...των μετόχων της Σελόντα 2017

Τακτική Γενική Συνέλευση